Samoarhiviranje

Časopis omogućava autorima da finalnu objavljenu verziju rukopisa u PDF formatu deponuju u institucionalni repozitorijum i/ili nekomercijalne baze podataka, kao što su PubMed Central, Europe PMCiliarXiv i druge relevantne baze podataka, ili da ga objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile ne društvenim mrežema za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu. Pri tome se moraju navesti izdavač, kao nosilac autorskih prava, izvor rukopisa i identifikator digitalnog objekta – DOI objavljenog članka u formi HTML linka.