Poslednji broj

Godište:41 I – III  2019 Broj: 1-2
31.03.2019
Anestezija i perioperativna medicina u ortopedskoj hirurgiji
Svetlana Srećković, Darko Milovanović, Nada Stojimanovska, Marija
Ostojić, Nebojša Lađević, Nikola Lađević
  5
Struma kao prediktor otežane intubacije: prikaz slučaja
Suzana El Farra, Dragana Radovanović, Aleksandar Stokić,
Duško Manić
 21
Burnout among neuro anesthesiologists and intensive care
physicians a prospective anonymous blind observational study
Elena Sinbukhova, Andrey Lubnin
 27
Intraoperative hypoxemia during one-lung ventilation: is it
still an anesthesiologists’ nightmare? (hypoxemia during
one-lung ventilation)
Radmilo J Janković, Milena Stojanović, Anita Vuković,
Vesna Dinić, Vladan Cvetanović, Danica Marković
 37
Primena ultrazvuka u izvođenju perkutanih intervencija u
jedinicama intenzivnog lečenja
Aleksandar Filipović, Dragan Mašulović, Marija Milenković,
Miloš Zakošek, Dušan Bulatović, Milica Stojadinović
 45